REGULAMIN SERWISU IDENTYFIKACJA.PL (24.05.2018)

IDENTYFIKACJA.PL – serwis internetowy oraz międzynarodowa baza oferująca ewidencję i identyfikację zwierząt oznakowanych mikroczipem, zwany dalej serwisem

PODMIOT – administrator serwisu i międzynarodowej bazy IDENTYFIKACJA.PL, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., zwany dalej PTRIZ Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK – właściciel zwierzęcia, który zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, dobrowolnie wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w ramach usługi elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt oraz umieszczenie ich w bazie administrowanej przez PTRIZ Sp. z o.o.

OPŁATA REJESTRACYJNA ON-LINE – opłata za umieszczenie na drodze podstawowej, komercyjnej rejestracji on-line lub procedury przerejestrowania on-line, pojedynczego rekordu z danymi zwierzęcia i numerem mikroczipa przypisanego do danych osobowych właściciela w bazie IDENTYFIKACJA.PL.

ZNALAZCA – osoba, która odnalazła zaginione zwierzę zarejestrowane w IDENTYFIKACJA.PL lub placówka (schronisko, lecznica etc.), w której przebywa ono tymczasowo.

REKORD – pojedynczy wpis bazodanowy zawierający dane osobowe właściciela, informacje kontaktowe oraz dane jego zwierzęcia.

01

INFORMACJE O PODMIOCIE

 • Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 80-155 przy ul. Wrocławskiej 21, Biuro Obsługi Klienta al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, NIP: 583-308-10-54, REGON: 220863914, Tel: 58 500 85 36, E-mail: info@identyfikacja.pl to właściciel i administrator serwisu internetowego oraz międzynarodowej bazy zwierząt IDENTYFIKACJA.PL działających pod adresem www.identyfikacja.pl
02

ZASADY REJESTRACJI ON-LINE DLA UŻYTKOWNIKÓW

 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL umożliwia odpłatną rejestrację zwierząt w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL, której dokonać może każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, na podstawie odrębnej umowy oraz posiadająca zwierzę/zwierzęta oznakowane mikroczipem w standardzie ISO 11784/11785 z certyfikacją ICAR.
 • Warunkiem poprawnej rejestracji on-line rekordu jest uprzednie założenie konta na stronie www.identyfikacja.pl, a po jego aktywacji, wypełnienie formularza według wskazanych instrukcji oraz uiszczenie podstawowej opłaty w kwocie 39 zł.
 • Właściciel zwierzęcia przed założeniem konta i dokonaniem rejestracji on-line zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • Konta użytkowników, którzy nie dokończyli rejestracji rekordu, nie uiścili opłaty lub nie ukończyli aktywacji, są automatycznie usuwane z systemu w ciągu 48h od ich założenia, co jest sygnalizowane dwukrotnym powiadomieniem w formie wiadomości e-mail.
03

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Rejestracja i umieszczenie danych w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL następuje wyłącznie po uzyskaniu przez PTRIZ Sp. z o.o. dobrowolnej zgody na przetwarzanie przekazanych danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Właściciel zwierzęcia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PTRIZ Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie IDENTYFIKACJA.PL podczas procedury zakładania konta on-line (art. 2 pkt b. regulaminu), bezpośredniej rejestracji podczas wizyty w placówce jednostki współpracującej (lecznica, schronisko, hodowla) lub w ramach prowadzonych przez dany urząd miasta lub gminy, akcji bezpłatnego znakowania.
 • Użytkownik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, ma prawo do dostępu, poprawiania, sprostowania, ograniczenia, przeniesienia powierzonych danych oraz odwołania w każdej chwili zgody na ich przetwarzanie.
 • Pozyskane przez podmiot dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji zwierząt zarejestrowanych w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL.
 • Podanie przez właściciela zwierzęcia prawdziwych i aktualnych danych podczas procesu rejestracji jest dobrowolne, jednak w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, świadczenie przez PTRIZ Sp. z o.o. oferowanych usług względem jego osoby i jego zwierzęcia może być utrudnione lub niemożliwe.
 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa wynikające z w.w. sytuacji.
 • Użytkownik rejestrując zwierzę w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL i wyrażając dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych potwierdza, że jest jego aktualnym właścicielem.
 • PTRIZ Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, nie udostępnia danych osobowych użytkowników IDENTYFIKACJA.PL, osobom i podmiotom trzecim bez podstawy regulowanej prawnie.
 • IDENTYFIKACJA.PL jest członkiem organizacji EUROPETNET (www.europetnet.org) prowadzącej globalną wyszukiwarkę mikroczipów, do której podłączone są najważniejsze bazy zwierząt oznakowanych w Europie. Mechanizm działania tego systemu polega na przeszukiwaniu zrzeszonych zbiorów wyłącznie w ramach konkretnego numeru mikroczipa oraz weryfikacji jego obecności. EUROPETNET nie otrzymuje, ani też nie ma dostępu do żadnych danych osobowych użytkowników z baz członkowskich.
04

PODSTAWOWE PRODUKTY I USŁUGI ON-LINE

 • REJESTRACJA (EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA): Serwis oferuje ewidencję on-line zwierząt oznakowanych mikroczipem ISO 11784/11785, w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL oraz rejestrację ich numeru mikroczipa w bazie organizacji EUROPETNET. Wraz z dodaniem do IDENTYFIKACJA.PL danych przez właściciela (użytkownika), świadczone są względem niego również usługi elektronicznej identyfikacji jego zwierzęcia, polegające na odbieraniu zgłoszeń od ewentualnych znalazców, weryfikacji zgłoszeń oraz powiadamianiu go na temat sytuacji.
 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL nie umożliwia rejestracji tzw. mikroczipów NON-ICAR, co weryfikowane jest w oparciu o posiadany przez użytkownika numer mikroczipa.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować i usunąć konto wraz z rejestracją oraz wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez PTRIZ Sp. z o.o.
 • Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta, dotyczącym wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, użytkownikowi nie przysługuje jednak prawo zwrotu wpłaconych środków w przypadku rezygnacji z usług IDENTYFIKACJA.PL w ciągu 14 dni od dokonania rejestracji ani po upływie tego terminu, w przypadku gdy jego dane zostaną skutecznie zarejestrowane w międzynarodowej bazie zwierząt IDENTYFIKACJA.PL.
 • PRZEREJESTROWANIE: Użytkownik może odpłatnie przerejestrować rekord bazodanowy zwierzęcia na swoje dane w przypadku zakupu lub adopcji z hodowli/schroniska lub nabycia praw do zwierzęcia od poprzedniego właściciela.
 • WYREJESTROWANIE/USUNIĘCIE DANYCH: W razie zgonu zwierzęcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, użytkownik może usunąć swój rekord z bazy IDENTYFIKACJA.PL lub konto wraz z rekordem, co skutkuje zaprzestaniem przetwarzania i usunięciem jego danych z systemu.
 • AKTUALIZACJA DANYCH: Jeśli rejestracja została dokonana on-line przed rokiem 2016, we współpracującej z PTRIZ Sp. z o.o. placówce lub w ramach akcji bezpłatnego znakowania na terenie miasta/gminy, a mikroczip znajduje się w naszych zbiorach, użytkownik może założyć darmowe konto w serwisie IDENTYFIKACJA.PL i przypisać do niego swoją rejestrację.
 • Procedura przerejestrowania wymaga od użytkownika dołączenia dokumentu potwierdzającego nabycie praw do zwierzęcia, którego sprawa dotyczy.
 • Powyższe usługi ewidencji danych aktywowane są dopiero po ich weryfikacji i akceptacji przez administratora serwisu, w czasie do czternastu dni roboczych w przypadku poprawnie wypełnionej przez użytkownika procedury. Administrator może anulować wybraną usługę ewidencji np. jeśli nie uzyska wymaganej we wniosku dokumentacji.
05

DODATKOWE PRODUKTY I USŁUGI

 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL oferuje odpłatne rozszerzenia podstawowej rejestracji w formie dodatkowych usług, które użytkownik może nabyć opcjonalnie w czasie, gdy jego konto jest aktywne.
 • >Usługi dodatkowe stanowią wartość dodaną do podstawowej rejestracji i mogą, acz nie muszą zwiększyć skuteczność identyfikacji zaginionego zwierzęcia oraz przyspieszyć jego powrót do właściciela.
 • Każda z funkcji rozszerzeń dostępna jest dla osób trzecich wyłącznie po wyświetleniu wyniku wyszukiwania zarejestrowanego mikroczipa, dla którego użytkownik wykupił wspomniane usługi. Wynik ten można uzyskać korzystając z wyszukiwarki na stronie głównej serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • Zarówno podstawowa rejestracja, jak i dodatkowe usługi nie umożliwiają wglądu osobom trzecim w dane osobowe użytkownika serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • POWIADOMIENIE SMS: Właściciel otrzymuje bezpłatną wiadomość tekstową od znalazcy zaginionego zwierzęcia, który wyraził zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu celem kontaktu. Numer telefonu właściciela nie jest udostępniany znalazcy w ramach usługi POWIADOMIENIE SMS.
 • PROFIL ZWIERZĘCIA: Umożliwia dodanie zdjęcia zarejestrowanego zwierzęcia, które zostaje umieszczone na specjalnie wygenerowanej stronie profilowej zawierającej kluczowe informacje na jego temat (imię, gatunek, rasę, płeć etc.). Obecna tam rubryka "DODATKOWE" pozwala właścicielowi na opcjonalne dodanie własnych informacji dla znalazcy (np. zaleceń dietetycznych zwierzęcia). Podmiot zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone we wskazanej rubryce, a użytkownik zaświadcza, iż posiada prawo do umieszczanej tam fotografii.
06

CENY I ZAMÓWIENIA

 • Wszystkie ceny podawane na stronie wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 • Podane ceny zawierają w sobie doliczony podatek VAT od towarów i usług w wysokosći 23% VAT i mogą ulec zmianie, co zostanie podane do wiadomości w niniejszym regulaminie.
 • Koszt podstawowej rejestracji oraz przerejestrowania rekordu wynosi 39 zł. Koszt pojedynczej usługi dodatkowej wynosi 9.99 zł. Podmiot zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych promocji cenowych w postaci obniżenia ceny podstawowej rejestracji oraz usług dodatkowych. Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji lub zakupu dodatkowych usług po upływie lub przed aktywacją okresowej promocji, nie przysługuje zwrot różnicy uiszczonej kwoty.
 • Poprawna aktywacja rekordu w międzynarodowej bazie IDENTYFIKACJA.PL następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie podmiotu lub potwierdzeniu zaksięgowania w serwisie PAYU.pl. Brak otrzymania potwierdzenia wpłaty z serwisu PAYU.pl jednoznaczny jest z brakiem rejestracji rekordu w bazie.
 • Złożenie zamówienia z poleceniem zapłaty za rejestrację nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Administrator może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
07

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Płatność dokonywana jest przez użytkownika za pośrednictwem serwisu PAYU.pl (www.payu.pl) w formie natychmiastowych przelewów bankowych oraz kartami kredytowymi (szczegóły pod adresem:http://www.payu.pl/dla-sklepow/jakosc-i-bezpieczenstwo), a jeśli jest to niemożliwe, w formie tradycyjnego przelewu na konto bankowe PTRIZ Sp. z o.o. mBank 32 1140 2004 0000 3602 7539 2096 wyłącznie po uprzednim kontakcie z administratorem.
 • Po poprawnym dokonaniu płatności za rejestrację użytkownik otrzymuje mailowe potwierdzenie z serwisu IDENTYFIKACJA.PL oraz potwierdzenie z serwisu transakcyjnego PAYU.pl.
08

BEZPIECZEŃSTWO I DZIAŁANIE SERWISU

 • Serwis IDENTYFIKACJA.PL chroniony jest certyfikatem Wildcard SSL (Certum), a jego administracją zajmują się wykwalifikowani pracownicy PTRIZ Sp. z o.o. Serwis IDENTYFIKACJA.PL oferuje usługi rejestracji, przerejestrowania i wyrejestrowania zwierząt on-line w sposób ciągły, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Podmiot zastrzega jednak, iż w przypadku przerw technicznych lub aktualizacji systemu niektóre z jego elementów mogą być czasowo niedostępne, o czym użytkownicy zostaną zawczasu poinformowani poprzez stronę internetową serwisu.
 • W celu zapewnienia najwyższej jakości usług serwis IDENTYFIKACJA.PL korzysta z tzw. ciasteczek (cookies), które użytkownik może wyłączyć w dowolnym momencie z poziomu swojej przeglądarki. Więcej na temat polityki cookies znaleźć można w zakładce POLITYKA COOKIES.
 • Zgodnie z art. 03 pkt. h. niniejszego regulaminu, pracownicy PTRIZ Sp. z o.o nie udostępniają danych osobowych właścicieli znalazcom zaginionych zwierząt. Wyjątek stanowią jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa, które zgodnie art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, uprawnione są, na wniosek, do uzyskania i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań np. nawiązania kontaktu z właścicielem odnalezionego zwierzęcia.
 • W przypadku uzyskania od znalazcy informacji na temat zaginionego zwierzęcia pracownicy IDENTYFIKACJA.PL w pierwszej kolejności podejmują kontakt telefoniczny z właścicielem oraz mogą korzystać z dodatkowych form kontaktu, jak wiadomości SMS oraz poczta e-mail. W przypadku kilkurotnego niepowodzenia w przekazaniu informacji lub braku bezpośrednich danych kontaktowych, do właściciela wysyłane jest oficjalne pismo (za potwierdzeniem odbioru) oraz/lub powiadamiane są najbliższe jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z art. 08 pkt. c.
 • Obowiązek odbioru odnalezionego zwierzęcia leży po stronie jego właściciela i podmiot nie bierze udziału w transporcie zwierząt z placówek w których się znajdują, nie dostarcza ich do właścicieli oraz nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie odbioru zwierzęcia przez właściciela.
 • Użytkownicy mogą kontaktować się z pracownikami serwisu IDENTYFIKACJA.PL za pośrednictwem infolinii pod numerem +48 58 500 85 36 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora). W sytuacjach odnalezienia zwierzęcia zarejestrowanego w naszych zbiorach, po godzinach pracy biura, zachęcamy do korzystania z telefonu dyżurnego
  +48 58 324 44 27 lub całodobowo z adresu mailowego info@identyfikacja.pl. Pracownicy IDENTYFIKACJA.PL podejmują się odpowiedzi na zgłoszenia niezwłocznie po ich weryfikacji. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za nieudane próby nawiązania kontaktu zwrotnego z osobą/jednostką dokonującą zgłoszenia.
09

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od niego uzyskanie dostępu osób trzecich do kont użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania odpowiednich środków ostrożości celem zabezpieczenia danych dostępowych do swojego konta w serwisie IDENTYFIKACJA.PL.
 • Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia i wydarzenia będące następstwem nawiązania kontaktu pomiędzy użytkownikami serwisu IDENTYFIKACJA.PL a znalazcami zaginionych zwierząt, w szczególności usługi POWIADOMIENIE SMS i to z jakichkolwiek przyczyn.
 • Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania serwisu IDENTYFIKACJA.PL, podmiot zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia przez niego regulaminu, prawa RP lub międzynarodowego oraz dobrych obyczajów i moralności, w tym umieszczania niecenzuralnych treści, wulgaryzmów, nieuprawnionych zdjęć itd. poprzez usługę PROFIL ZWIERZĘCIA.
 • Korzystanie z serwisu IDENTYFIKACJA.PL, zakładanie kont, dokonywanie przerejestrowań i wyrejestrowań oraz rejestracja jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik ma prawo nie akceptować regulaminu, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług serwisu IDENTYFIKACJA.PL.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030, z późn. zm.), które zostają zawarte na czas nieokreślony z chwilą utworzenia przez użytkownika konta w serwisie IDENTYFIKACJA.PL.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach serwisu www.identyfikacja.pl. Podmiot zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej. Znak towarowy, jak również rozwiązania technologiczne serwisu IDENTYFIKACJA.PL są prawnie chronione. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć oraz treści udostępnionych w ramach serwisu IDENTYFIKACJA.PL bez zgody podmiotu.

GENEROWANIE NOWEGO HASŁA:

Strona serwisu IDENTYFIKACJA.PL używa ciasteczek (cookies) dzięki czemu może działać lepiej. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki cookies

TOP